Reisebetingelser
Påmelding foretas hos Vega Reiser AS eller agent for Vega Reiser AS. Bestilling/påmelding er bindende for den reisende når muntlig eller skriftlig bestilling har funnet sted til Vega Reiser AS. Et depositum på minimum kr.1500,- (innen Europa), kreves innen 7 dager eller før om regler krever det. Kunden vil bli fakturert i forkant av reisen. Fakturaen må være betalt innen de frister som gjelder for den aktuelle reise, kan være kort tid etter bestillingen er gjort. Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere at mottatte reisefaktura og reisebeskrivelse gjelder riktig tur, dato og lignende slik at dette stemmer med bestilling. Dersom dette ikke stemmer, må Vega Reiser AS kontaktes
snarest.
Depositumet skal ikke overstige kr. 1500,- innen Europa. For andre destinasjoner skal ikke
depositumet overstige kr. 2000,-. Unntatt fra disse grensene er reiser der arrangøren kan
dokumentere spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser, knyttet til
rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren eller spesielle landarrangement
(utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved
avbestilling av landarrangement. I slike tilfelle kan depositumet økes med dette dokumenterte
beløpet. Depositum refunderes ikke ved avbestilling av reisen.
Det er viktig å ha gyldig pass på alle turer utenfor Norge, selv om pass ikke er påkrevd i land tilknyttet Schengen-avtalen. Pass er eneste gyldig legitimasjon. Barn må ha eget pass.
Til EØS-EU land anbefaler vi at du tar med deg Europeisk Helsetrygdekort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp under opphold i land som er tilknyttet EØS avtalen. Vi gjør oppmerksom på at helsetrygdekortet ikke erstatter reiseforsikringen. Har du tidligere mottatt E-111 blankett fra ditt trygdekontor gjelder dette til utløpsdatoen.
Vi anbefaler alle å ha gyldig reiseforsikring under reisen. Har du ikke gyldig reiseforsikring, ta kontakt med din forsikringsforbindelse for mere informasjon. Forsikring må i så tilfelle ordnes i forkant av reisen. Vega Reiser har ingen ansvar for den reisendes forsikringsforhold.
En tur kan avlyses av Vega reiser AS dersom:
- Det er ikke påmeldt tilstrekkelig antall deltakere.
- Det inntreffer forhold som Vega Reiser AS ikke er herre over (Force Majeure). Dette kan være ved fare for krigsutbrudd, krig, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, epidemier e.l.
- Forhold på reisemålet eller reiseruten som gjør det risikabelt eller urimelig å gjennomføre turen.
- Evt. andre forhold som ikke gjør turen gjennomførbar.
Den reisende skal bli varslet om eventuelle avlysning av pakkereisen:
- 20 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mer enn 6 dager
- 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager
- 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager
Evt. avbestilling skal skje skriftlig (e-post eller brev). Ved avbestilling etter tilbudsaksept og faktura eller innbetalingsbevis er mottatt, og inntil 36 dager før avreise, kan kunden belastes med 50 % av reisens pris. Ved avbestilling 35 - 0 dager før avreise, kan opptil 100 % av reisens pris bli belastet. Vi oppfordrer alle våre reisende til å sjekke sin reiseforsikring med hensyn til avbestillingsgebyr. Eventuelt depositum refunderes ikke ved avbestilling av reisen.
Ved endring av bekreftet reservasjon tilkommer ett endringsgebyr på kr. 150,-pr. gang pr.endring før dokumentutstedelse, Navnendring på flybillett er ikke mulig uten å betale gebyr, gebyret størrelse varierer og i enkelte tilfeller er det ikke mulig med navnendring og ny billett må kjøpes. Dersom den reisende ønsker å overdra avtalen til en annen reisende, må arrangøren har fått et skriftlig varsel innen senest syv dager før pakkereisen begynner. Den som overdrar pakkereiseavtalen, og den som får avtalen overdratt til seg, er begge ansvarlige for eventuelt restbeløp og for tilleggsavgifter, gebyrer og andre kostnader som overdragelsen medfører.
Som betalende kunde hos Vega Reiser blir den reisende lagt inn i vår database med de opplysninger som trengs for gjennomføring av reisen. Dersom du ikke gir samtykke til lagring av dine data, ta kontakt.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i katalogen/reisebeskrivelser, og om eventuelle endringer i prisen, valutakursendringer, betingelser, skatter og avgifter transportomkostninger som brennstoff, skatter og avgifter og avgifter som måtte oppstå etter at katalogen er trykt eller ordrebekreftelse for reisen er sendt ut. Prisøkning på mer enn 10% gir den reisende rett til å heve kjøpet og få hele reisens pris refundert. Frist for å fremsette krav om annullering er 3 dager fra varsel er mottatt, fristen skal fremgå skriftlig i varslet om prisøkning.
Dersom den reisende har grunn til å klage på gjennomføringen av turen, skal forholdet umiddelbart tas opp med vår reiseleder/sjåfør. De skal etter beste evne rette opp forholdet. Reklamasjoner som krever behandling etter hjemkomst, må innklages skriftlig senest 4 uker etter turens avslutning. Blir partene ikke enige, kan saken klages inn for Reklamasjonsnemnda for Selskapsreiser, senest 4 uker etter endelig svar fra Vega Reiser AS foreligger.
Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene.
Ønsker du å kontakte Reisegarantifondet, kan du gjør det på følgende måter:
Post: Reisegarantifondet (org.nr. 975 421 333) Boks 227 Sentrum 4001 Stavanger
Besøk: Reisegarantifondet v/forretningsfører Advokatfirma Arild Friestad Skansegaten 13, 4006 Stavanger
Telefon og fax: Telefon: 51 85 99 40 Telefax: 51 85 99 31 Internett: Web: http://www.rgf.no E-post: firmapost@rgf.no